O nás

YMCA na Slovensku je súčasťou celosvetového hnutia YMCA. Svoju činnosť začala v Československu v roku 1921.Po dlhom čase, keď YMCA nemohla voľne pôsobiť, obnovila svoju činnosť v roku 1990. Základom práce je rozvoj osobnosti mladých ľudí po duchovnej, duševnej a fyzickej stránke, prispievať ku zdravému, zodpovednému a radostnému životu ľudí v spoločnosti, k aktívnemu občianstvu založenému na vzájomnej pomoci a spolupráci.

V súčasnosti je na Slovensku 15 miestnych združení YMCA, ktoré sa venujú činnostiam podľa potrieb lokálnej komunity i širšieho okolia: nízkoprahové centrá, komunitné centrá, športy a outdoor, voľnočasová činnosť detí a mládeže: pravidelné kluby, tematické tábory a podujatia, dobrovoľníctvo: domáce i zahraničné programy pre rozvoj osobnosti mladých ľudí, vzdelávanie a rozvoj vedúcich, informovanosť mladých.

logo ymca makke tvaryYMCA na Slovensku je strešnou organizáciou pre jednotlivé miestne združenia. Pôsobenie jednotlivých základných kolektívov v miestnych združeniach sa odvíja od miestnej situácie a rozhodovania mladých ľudí ohľadne spôsobu riešenia problémov na lokálnej úrovni (rôzne programy, hľadanie a tvorba priamo v lokalite, podľa potrieb miestnej komunity). YMCA je jedinečná v spolupráci a prepájaní rôznych skupín: kresťania rôznych vierovyznaní, ľudia bez vyznania, rómske komunity, v kontinuite naprieč generáciami (následná práca vo Y’s men kluboch – podpora mladým v YMCA) i v medzinárodnom kontexte.