Ľudia v YMCA

Snem je najvyšším orgánom YMCA na Slovensku. Snem je zložený zo zástupcov jednotlivých miestnych a špecializovaných združení YMCA, ktoré sú kolektívnymi členmi YMCA na Slovensku. Schádza sa minimálne raz ročne.

Výbor YMCA na Slovensku je volený snemom. Výbor riadi a koordinuje činnosť združenia v období medzi stretnutiami snemu, dohliada na hospodárenie a celkovú činnosť YMCA na Slovensku.

Revízna komisia je kontrolným orgánom činnosti a financovania YMCA na Slovensku a informuje snem o činnosti výboru.

Predseda YMCA na Slovensku je zároveň predsedom výboru YMCA na Slovensku.

Generálny sekretár je menovaný predsedom výboru YMCA na Slovensku na obdobie 6 rokov, zastupuje združenie YMCA voči úradom, zodpovedá za napĺňanie rozhodnutí snemu a výboru v programovej a hospodárskej časti.

Predseda YMCA na Slovensku: Miroslav Hrivnák

Členovia výboru:
Dorothee Burkert
Igor Pĺž
Beáta Smutná
Rastislav Števko
Marta Tóthová
Ráchel Uhrinová

Revízna komisia:
Alžbeta Maglodská
Lenka Petrovičová

Generálny sekretár: Dalibor Perašín
Programová sekretárka: Zuzana Konečná
Koordinátorka EDS dobrovoľníkov: Helena Hajková
Podpora miestnych združení: Lýdia Kremská