Štruktúra + aktivity

prezit2Miestne združenia YMCA sa dobrovoľne združujú v YMCA na Slovensku s cieľom vzájomnej podpory a spolupráce. Národná kancelária YMCA na Slovensku zastupuje všetky miestne združenia na národnej a medzinárodnej úrovni, koordinuje spoločné aktivity a stretnutia.

Tento decentralizovaný prístup je typický pre YMCA kdekoľvek vo svete, vzniká tak rôznorodosť programov a služieb, umožňuje združeniam YMCA pružne reagovať na meniace sa potreby mladých ľudí v ich lokálnych komunitách, rozhodovať o vlastnej práci, zdieľať svoje skúsenosti a rozvíjať nové zaujímavé programy. Sme členom Európskej aliancie YMCA (European Alliance of YMCAs, EAY) a Rady mládeže Slovenska.

YMCA vo svete i na Slovensku je preto veľmi rôznorodá: každé miestne združenie je jedinečné svojím zameraním a aktivitami:

  • nízkoprahové a komunitné centrá
  • klasické a netradičné športy a outdoor programy
  • voľnočasová činnosť detí a mládeže: pravidelné kluby, tematické tábory a podujatia
  • dobrovoľníctvo: domáce i zahraničné programy pre rozvoj osobnosti mladých ľudí
  • vzdelávanie a rozvoj vedúcich, informovanosť mladých ľudí

martin1Miestne združenia môžu vytvárať rôzne záujmové platformy – základné kolektívy. Pôsobenie jednotlivých základných kolektívov v miestnych združeniach sa odvíja od miestnej situácie a rozhodovania mladých ľudí ohľadne spôsobu riešenia problémov na lokálnej úrovni (rôzne programy, hľadanie a tvorba priamo v lokalite, podľa potrieb miestnej komunity).

YMCA je jedinečná v spolupráci a prepájaní rôznych skupín: kresťania rôznych vierovyznaní, ľudia bez vyznania, rómske komunity, ľudia rôzneho veku v kontinuite naprieč generáciami (následná práca vo Y’s men kluboch – pokračujúca podpora mladých v YMCA) i v medzinárodnom kontexte.