Súčasnosť

YMCA na Slovensku je súčasťou hnutia YMCA – Young Mens’ Christian Association rozšíreného po celom svete v 119 krajinách zasahujúc vyše 58 miliónov ľudí. Je to živý, neustále sa rozvíjajúci organizmus so silnou históriou, založený na skúsenostiach mnohých zaujímavých, oddaných ľudí.

YMCA je dobrovoľné, potential_07nepolitické a nekonfesijné združenie mladých ľudí. Spôsob práce YMCA dáva veľkú slobodu mladým ľuďom, uschopňuje ich byť aktívnymi a meniť tak seba i svoje okolie. Členovia YMCA sa snažia o otvorený dialóg kresťanských princípov a hodnôt vo svojom každodennom živote, aktivitách a programoch:

  • pracovať pre rovnaké príležitosti pre všetkých
  • tvoriť a upevňovať prostredie so vzťahmi založenými na vzájomnom porozumení a láske
  • upevňovať čestnosť, pravdivosť a tvorivosť
  • rozvíjať také programy, ktoré podporujú rozmanitosť a hĺbku kresťanskej skúsenosti
  • pracovať na rozvoji celého človeka
  • rôznosť názorov nesmie narúšať vzájomné dobré vzťahy v YMCA

YMCA vytvára priestor a je otvorená pre mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálne postavenie či politické presvedčenie.

logo ymca makke tvaryModel osobnosti človeka charakterizuje aj logo YMCA – jednotlivé strany trojuholníka znamenajú duchovný, duševný a fyzický rozmer človeka vo vzájomnej rovnováhe. Cieľom YMCA je rast mladých ľudí práve harmonickým rozvojom v každej oblasti. Veríme, že takto môžu všetci najlepšie viesť zdravý, zodpovedný a radostný život v spoločnosti, byť aktívni občania vo vzájomnej pomoci a spolupráci s inými.