YMCA škola

Vzdelávanie v YMCA je zabezpečované na úrovni miestnych združení, ktoré si ho vytvárajú pre potreby svojich vedúcich a svojej špecifickej práce.

Na národnej úrovni sa snažíme o rozvoj kompetencií, rozhľadu našich pracovníkov a vedúcich cez regionálne stretnutia, YMCA dielňu a špecifické vdelávania a workshopy. Súčasne podporujeme účasť našich vedúcich na rôznych medzinárodných vzdelávaniach a tréningoch, alebo aj na kvalitných vzdelávacích programoch dostupných na Slovensku (napr. Manažment dobrovoľníkov od Platformy dobrovoľníckych centier, Tréning trénerov a Facilitácia od PDCS a pod.)

V roku 2018 však začíname tvoriť nový program YMCA pre vzdelávanie v spolupráci s YMCA v Českej republice a ďalšími partnerskými organizáciami (Mládež ulice (SK), Trendum (CZ) Tiež chceme čerpať z už získaných zdrojov a spolupráce s YMCA George Williams College London (UK).

Cieľom je vytvoriť flexibilný, modulárny vzdelávací systém pokrývajúci všeobecné a tiež špecifické potreby vzdelávania a výchovy mladých vedúcich a pracovníkov v YMCA na Slovensku s ohľadom na varietu programov a fungovania rôznych miestnych združení. Radi by sme vytvorili funkčný a dobre použiteľný systém, ktorý sa bude vedieť prispôsobiť aktuálnym potrebám a výzvam súčasnej práce s mládežou.

Ako to chceme dosiahnuť?

  • budeme spolu hovoriť o smerovaní, hodnotách a fungovaní YMCA na rôznych úrovniach s mladými ľuďmi, vedúcimi a pracovníkmi YMCA na Slovensku a v Českej republike
  • urobíme prehľad existujúcich materiálov a zdrojov a budeme analyzovať, čo z toho by sme vedeli využiť aj pre naše systematické vzdelávanie
  • vytvoríme expertné tímy, ktoré budú spolu pracovať na rôznych témach a vytvárať k nim jednotlivé moduly vzdelávania
  • vytvoríme online platformu, kde budú postupne pridávané moduly vzdelávania, materiály na štúdium a online prípravu pre jednotlivé kurzy
  • otestujeme každé vzdelávanie so skupinou vedúcich
  • po úpravách požiadame o akreditáciu Ministerstva školstva
  • celkový systém vzdelávania bude k dispozícii ďalším generáciám mladých ľudí, vedúcich a pracovníkov

Sme vďační za podporu, ktorú sme prijali cez program Európskej únie Erasmus+. Číslo projektu 2017 – 3 – SK02 – KA205 – 001508