Bratislava

 cesta-muza4YMCA BA sa venuje práci s deťmi a mládežou a jej ťažiskový projekt sa nazýva Cesta muža.

Cesta muža je iniciatíva zacielená na chlapcov a mladých mužov, ktorí vyrastajú v prostredí s nedostatkom mužských vzorov, teda s chýbajúcimi alebo citovo vzdialenými otcami. Cieľom tejto iniciatívy je spoznaním typicky mužských zručností, hodnôt a postojov prispieť k zvýšeniu ich mužskej identity.

Aktuálne: Cesta muža FB
webstránka

Súčasťou tejto iniciatívy je aj projekt predĺžených víkendov v prírode určených pre chlapcov vo veku 14 až 18 rokov, ktoré organizujeme niekoľkokrát za rok. Projekt je určený pre chlapcov z horších sociálnych pomerov, ktorí si hlavne z dôvodu neprítomnosti otca v rodine, nemôžu dovoliť financovať zážitkovo-vzdelávacie aktivity tohto typu. Účastníci sa počas takéhoto víkendu učia tradičným, typicky cesta-muza3mužským zručnostiam, napr. zakladanie rôznych typov ohnísk, orientáciu v teréne, spoluprácu v tíme, prípravu teplej stravy v prírode a v neposlednom rade aj to, že sa nemusia v prírode báť. V kontrolovanom a bezpečnom prostredí ich rovesníkov im na základe biblických princípov pomáhame jasne definovať ich mužskú rolu a uistiť ich v nej. Ukazujeme im, ako konštruktívne narábať s hnevom a agresivitou, ako si môžu stanovovať ciele, dosahovať ich a posúvať hranice svojich možností.

Prípravný tím je zložený zo skúsených vedúcich, ale aj rovesníkov účastníkov. Prebieha tiež aktívna príprava ďalších vedúcich a príprava mentorov a záchytnej siete pre následnú prácu s účastníkmi.