Nitra

Pracuje od roku 2000 a zameriava sa na prácu s rizikovými ohrozenými skupinami detí a mládeže.

Aktuálne: YMCA Nitra FB

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Hlavné ciele združenia:

  • vytvoriť vo svojich priestoroch, i na akciách mimo areálu, prostredie ústretové pre deti a mladých ľudí bez rozdielu
  • myšlienky a hodnoty čerpajúce z kresťanských základov uvádzať do života detí v bežných situáciách, aby precítili a pochopili silu otvorenosti, čestnosti, vzájomnej pomoci a spolupráce.
  • pomoc v núdzi, charitu, spoločné zdieľanie radosti, starosti i riešenie problémov si osvojiť tak, aby sa stala prirodzenou cestou života.
    nr-3

nr-2Aktivity: – medzinárodná výmena: Mladí – ujasnime si názory, naučme sa vyjadrovať (diskusie, dráma, výstava fotografií, prezentácia na stredných školách) – letný tábor – nové kluby pre matky s deťmi: Montesori štýl praktické zručnosti pre deti (pranie, pečenie,..)
– pravidelné tvorivé dielne formou workshopov, navštevuje viac vedúcich, aj tématické projekty:

Daruj Vianoce: deti z azylového domu a viacpočetné chudobnejšie rodiny: workshopy (maľovanie, medovníky, oplatky, pohostenie), následne vystúpenie v domove dôchodcov. Cieľom je učiť aj deti z horších podmienok niekoho obdarovať.

nr-10Hosťujeme zahraničných dobrovoľníkov na krátkodobej i na dlhodobej Európskej dobrovoľníckej službe, pripravujú program pre školy, upravujú dvor a ihriská.

nr-5Práca so sídliskovou mládežou: iniciatíva od lokálneho chlapca vytvoriť posilovacie zariadenie na ihrisku, sám organizuje, keď mu bolo pomožené.

Spolupráca s inými organizáciámi a Starokatolíckou cirkvou v meste.

Zamestanci a dobrovoľníci úzko spolupracujú s nitrianskymi základnými školami. V rámci sociálnej prevencie organizujú neformálne vzdelávanie na témy šikanovanie, riešenie problémov a pod. Do ich aktivít sa zapája 20-30 detí denne, ak nerátajú prezentácie pre kolektívy.

Predsedom je Anna Petrovičová. Založila v r. 2000 organizáciu a vedie ju doteraz.