Mladí ľudia

Práca s deťmi
Lesná YMCA – pravidelná, systematická celoročná oddielová činnosť s deťmi, zameraná na budovanie vzťahu k prírode, hudbe, zdravému životnému štýlu, vedie deti k samostatnosti, zodpovednosti, spolupráci, rozvíja hodnoty priateľstva a životné zručnosti, pomáha deťom utvárať hodnotový systém.

Detské kluby – pravidelná celoročná záujmová činnosť, vedie deti k aktívnemu využívaniu voľného času, rozvíja manuálne zručnosti, základné predškolské zručnosti pod vedením akreditovaného pedagóga, organizujú sa športové súťaže, hry, pracovné dielne na primárnu prevenciu drogových závislostí a pod.

Jazykové programy – niekoľko miestnych združení pravidelne organizuje kluby a letné denné tábory s výučbou angličtiny a účasťou zahraničných lektorov, ktorí učia deti cudzí jazyk predovšetkým zážitkovým spôsobom, prostredníctvom zapájania ich tvorivosti a rôznych zmyslových vnemov.

Práca s mládežou
Ten Sing – „Teenage Singing“–- celoročná tvorivá činnosť zameraná na hudbu, spev, divadlo a spoločenstvo, rešpektuje kultúru mladých, dáva im do rúk zodpovednosť a poskytuje možnosť osobného rastu prostredníctvom sebarealizácie. Tento program sa u vekovej kategórie „násťročných“ teší veľkej obľube. Dáva im tiež možnosť zúčastňovať sa mnohých medzinárodných aktivít siete Tensingov nielen v rámci Európy.

Nízkoprahové kluby – práca s klientom v kontrétne vymedzenom priestore zariadení, je v nich rovnako prijateľná aktivita aj pasivita klientov. Kluby ponúkajú klientom poradenstvo, rôzne zmysluplné aktivity, vytvárajú bezpečný priestor a tým sa stávajú útočiskom pre mladých ľudí.

Mládežnícke kluby – hľadanie odpovedí na spoločné otázky a problémy, besedy a prednášky na aktuálne témy, hry, športy, výlety, harmonický rozvoj celej osobnosti.

Šport – volejbal, futbal, turistika, cykloturistika, stolný tenis, baseball, netradičné športy – ringo, lakros, indiaca – to všetko možno zažiť v YMCA v rámci klubovej a oddielovej činnosti.

Práca s menšinovými a sociálne znevýhodnenými skupinami

Do činnosti YMCA zapájame aj deti z detských domovov. S cieľom združovať a zbližovať ľudí pracujeme tiež na národnostne zmiešaných územiach, niektoré naše združenia prostredníctvom úradu práce zamestnávajú nezamestnaných na aktivačné práce, absolventskú prax alebo dobrovoľnícku činnosť. Pokračujeme v rozvíjaní práce s rómskou mládežou a rodinami, z ktorých títo mladí ľudia pochádzajú.