Mladí vedúci

latorica2Práca s mladými vedúcimi
Mladým vedúcim ponúkame možnosť dobrovoľného zapojenia a osobnostného rastu pri vedení oddielov a klubov či organizovaní miestnych, celoslovenských i medzinárodných projektov. Tá umožňuje nadobudnutie praktických skúseností a rozvoj organizačných zručností, zároveň poskytuje možnosť sebarealizácie a aktívne trávenie voľného času v rovesníckej skupine.

V roku 2013 sme začali pilotné vzdelávania mladých vedúcich cez zážitkové outdoor letné a zimné víkendovky, výcvikové tréningy a splavy riek Latorica a Hron ale aj výcvik v nových médiách (filmovanie aktivít a komunikácia). Spolu sa konalo 9 akcií, ktorých sa zúčastnilo približne 120 potenciálnych mladých vedúcich.

Dôležitým je aktívne vzdelávanie v YMCA, ktoré pripravujú podľa potrieb miestne združenia. Školení na témy ako Učeníctvo – sprevádzanie ľudí, Ten-sing- ako viesť hudobnú skupinu a spevácky zbor, Spolu proti bariéram či rôznych pracovných stretnutí sa zúčastnilo vyše 150 ľudí.

Každoročne sa Ymkári stretávajú i aj na výročnom sneme a YMCA dielni, kde hľadáme spolu možnosti našej práce, reflektujeme nové výzvy, ktorým čelia mladí ľudia dnes.